EVENTS

All events below are categorized into 4 types: Social events, Competition, Challenge, and Training Programs. Take a look at them to find the event you would like to attend.

 • 10 Aug 2023, Hà Nội 00:08 AM

  Upcoming Aug 2023

  THE BIGGEST INVESTMENT MATCHING EVENT OF THE YEAR AT TECHFEST 2023

 • 01 Sep 2023, Hà Nội 00:09 AM

  Upcoming Sep 2023

  CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO CHUYÊN SÂU THEO LĨNH VỰC CHUYÊN SÂU CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

 • 10 Dec 2021, Hà Nội 09:00 AM

  Upcoming Dec 2021

  HỘI NGHỊ VAI TRÒ CỦA STARTUP TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ GÓP PHẦN PHỤC HỒI KINH TẾ

 • 18 Nov 2021, Hà Nội 09:00 AM

  Upcoming Nov 2021

  |INVESTMENT MATCHING| WORKSHOP: VIETNAM MARKET INSIGHTS AND FORECASTING FOR INVESTORS

 • 31 Oct 2021, Hà Nội 08:00 AM

  Upcoming Oct 2021

  HỘI THẢO: “KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DỰA TRÊN SÁNG CHẾ, CÔNG NGHỆ VÀ TÀI SẢN TRÍ TUỆ”