Events

All events below are categorized into 4 types: Social Events, Competition, Challenge, and Training Programs. Take a look at them to find the event you would like to attend.

 • 10 Dec 2021, Hà Nội 09:00

  Upcoming Dec 2021

  HỘI NGHỊ VAI TRÒ CỦA STARTUP TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ GÓP PHẦN PHỤC HỒI KINH TẾ

 • 18 Nov 2021, Hà Nội 09:00

  Upcoming Nov 2021

  |INVESTMENT MATCHING| WORKSHOP: VIETNAM MARKET INSIGHTS AND FORECASTING FOR INVESTORS

 • 31 Oct 2021, Hà Nội 08:00

  Upcoming Oct 2021

  HỘI THẢO: “KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DỰA TRÊN SÁNG CHẾ, CÔNG NGHỆ VÀ TÀI SẢN TRÍ TUỆ”

 • 23 Oct 2021, Hà Nội 08:30

  Upcoming Oct 2021

  CYBER SECURITY WORKSHOP 01: XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM CHO STARTUP

 • 07 Oct 2021, Hà Nội 09:10

  Upcoming Oct 2021

  TOẠ ĐÀM “ LOGISTICS VIỆT NAM - HƯỚNG TỚI CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG”